Algemene voorwaarden

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding van Gaudendo (CURAGO BVBA BTW BE 0537.764.634) Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 06 April 2010 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.


Bestelling

Bestellingen via de website van Gaudendo geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Gaudendo heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. Bestellingen worden alleen geleverd in België.


Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Gaudendo de aankoopprijs terug zal betalen.


Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Of u heeft een uitdrukkelijke volmacht gekregen van ouder of voogd en u kunt dit voorleggen.


Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.
c. Rechtspersonen met een BTW nummer die actief zijn op Belgisch grondgebied


Levering

Voor particulieren geldt een transportkost binnen België van € 10,00, indien het totaal van de bestelling minder dan € 200,00 bedraagt. Voor alle bestellingen boven de € 200,00 worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.  Tenzij anders uitdrukkelijk afgesproken

De gratis levering geschiedt binnen de 10 dagen na ontvangst van een volledige en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de tekoopaanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Gaudendo hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Gaudendo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.


Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per pakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.
Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), verpakkingsheffing en accijnzen.

Gaudendo heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Gaudendo prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, schaarste ..).

Alle aanbiedingen van Gaudendo zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.


Betaling

Gaudendo biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheid:

Nadat u de bestelling hebt ingegeven hebt u de keuze tot betaling via uw gebruikelijke bank en een overschrijving inbrengen op het vermelde bankrekeningrekeningnummer of u betaalt cash bij afhaling.

Pas na ontvangst van de betaling maken wij uw bestelling klaar.

Facturen dienen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden op een door Gaudendo opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail of aangetekende zending en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Gaudendo te worden gemeld.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Gaudendo zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Gaudendo tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.


Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Gaudendo zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Gaudendo.


Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 2 dagen na levering Gaudendo hiervan per e-mail of aangetekende zending in kennis te stellen.


Overmacht

Gaudendo is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Gaudendo niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.


Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Hasselt bevoegd.